Home / AUTOCAD / [AUTOCAD] Tìm hiểu về lệnh Standards trong autocad

[AUTOCAD] Tìm hiểu về lệnh Standards trong autocad

Khi bạn nhận một bản vẽ từ người khác tạo ra với nhiều cài đặt mang tính cá nhân. Không tuân thủ theo yêu cầu chung của dự án hoặc của công ty. Thì việc sử dụng Standard là rất hữu ích để kiểm tra sự sai khác. Rồi sau đó chỉnh sửa chúng về đúng tiêu chuẩn trong thời gian ngắn nhất với Standard.Với Standards bạn có thể tạo một tập tin chuẩn để định nghĩa các thuộc tính phổ biến.

Giúp bạn duy trì tính nhất quán trong suốt các tập bản vẽ của bạn. Tiêu chuẩn này là tập hợp những đối tượng được quản lý bởi layer và text style. Bạn hoặc người phụ trách CAD có thể tạo ra, áp dụng và chỉnh sửa bản vẽ tiêu chuẩn để đảm bảo tính nhất quán trong bản vẽ cad. Bởi một bản vẽ tiêu chuẩn nó sẽ giúp người khác dễ hiểu. Bản vẽ đúng tiêu chuẩn rất hữu ích nếu bạn làm việc nhóm, trong đó có nhiều người cùng làm một dự án, một mặt bằng bản vẽ.

Những thuộc tính được kiểm tra trong Standards.

Các thuộc tính dưới đây được áp dụng để kiểm tra với Standard

Layers

Text Styles

Linetypes

Dimension Styles

Standards File (File tiêu chuẩn)

Sau khi bạn tạo được những thuộc tính tiêu chuẩn như phía trên. Bạn lưu nó thành một tập tin tiêu chuẩn với định dạng DWS. Sau đó bạn có thể dùng tập tin tiêu chuẩn này để đối chiếu với một hoặc nhiều bản vẽ. Xem bản vẽ hiện tại của bạn có chỗ nào sai khác với tập tin tiêu chuẩn để bạn so sánh hay không.

Kiểm tra hợp chuẩn này làm việc như thế nào?

Khi bạn tiến hành kiểm tra xem bản vẽ mới nhận hoặc mới tạo có hợp chuẩn hay không. Thì công cụ này sẽ đối chiếu tên của một loại cụ thể  trong bản vẽ với tập tin làm mẫu để tìm ra sự sai khác.

Ví dụ: Nó sẽ đối chiếu Layer trong tập tin chuẩn với Layer bản vẽ được đối chiếu. Sau đó tìm ra sự khác biệt giữa hai Layer này

Sử dụng công cụ Standard có thể làm được những gì?

Nó có thể tìm ra sự khác nhau của hai tập tin được mang so sánh. Nó sẽ chuyển sự khác biệt của tập tin mang đi so sánh với tập tin chuẩn bằng công cụ Fix.

Ví dụ: Một Layer có tên trong bản vẽ trùng với tên trong tập tin tiêu chuẩn. Nhưng màu của nó lại khác so với màu mà tập tin tiêu chuẩn đang cài đặt. (Tập tin tiêu chuẩn có layer mà đỏ, bản vẽ lại đặt nó có màu vàng).

Khi bạn sử đối tượng không phù hợp tập tin chuẩn. Các đối tượng này sẽ bị xóa khỏi bản vẽ. Còn đối tượng nào liên quan tới đối tượng không tiêu chuẩn sẽ được thay thế bằng các đối tượng chuẩn mà bạn đã chỉ định.

Trong bài viết sau tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng Standard để kiểm tra sự hợp chuẩn của bản vẽ. Một sức mạnh được giấu kín của Autocad mà rất ít người sử dụng tại Việt Nam.

Nguồn: cadvn.com