Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / CẦU - HẦM / [HƯỚNG DẪN] Mô hình và tính toán cầu đúc hẫng bằng Midas Civil

[HƯỚNG DẪN] Mô hình và tính toán cầu đúc hẫng bằng Midas Civil

Các bước thực hiện

  • Khai báo vật liệu
  • Khai báo mặt cắt
  • Mô hình kết cấu
  • Gán vật liệu cho kết cấu
  • Gán mặt cắt
  • Tạo nhóm mặt cắt thay đổi (Vuốt mặt cắt)
  • Khai báo nhóm điều kiện biên
  • Gán điều kiện biên cho kết cấu
  • Tạo nhóm kết cấu
  • Gán các phần tử cho các nhóm kết cấu
  • Khai báo trường hợp tĩnh tải
  • Khai báo nhóm tải trọng xe đúc
  • Gán tải trọng xe đúc
  • Khai báo nhóm tải trọng bê tông ướt
  • Gán tải trọng bê tông ướt
  • Khai báo nhóm tải trọng thi công
  • Gán tải trọng thi công
  • Khai báo nhóm tải trọng dự ứng lực
  • Gán trọng lượng bản thân cho kết cấu
  • Gán tĩnh tải giai đoạn 2 cho kết cấu
  • Khai báo hoạt tải
  • Phân tích các giai đoạn thi công
  • Tách tĩnh tải giai đoạn 2 ra khỏi tổ hợp tải trọng
  • Đặt chế độ phân tích ứng suất trong dầm do hoạt tải
  • Khai báo các tổ hợp tải trọng
  • Xem kết quả nội lực, phản lực gối, chuyển vị
  • Khai báo và gán cáp dự ứng lực
  • Xem kết quả khống chế ứng suất trong dầm
  • Xem kết quả ứng suất, nội lực
  • Xem độ vồng, độ võng trong giai đoạn thi công và khai thác

Nguồn: Trần Hoàng Quí

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn

1.168 comments