Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / MÔN HỌC CƠ SỞ / [TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng nền móng công trình

[TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng nền móng công trình

1. Hướng dẫn thiết kế móng cọc – Sách dịch – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

2. Phân tích và tính toán móng cọc – Võ Phán, Hoàng Thế Thao – Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Download!

3. Mấy quan điểm về nền móng – Nguyễn Văn Đực – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Download!

4. Nền và móng công trình cầu đường – GS.TSKH Bùi Anh Định, PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc. Download!

5. Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng – Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Download!

6. Móng cọc. Phân tích và thiết kế – Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Download!

7. Giáo trình tính lún. Download!

8. Ví dụ tính lún theo thời gian (Theo 22 TCN 262-2000). Download!