Home / VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

ĐỘI NGŨ TRUNG TÂM

CÁC CHUYÊN GIA CỐ VẤN

  1. PGS.TS Trần Thế Truyền : Bộ môn Cầu Hầm – Đại Học Giao Thông Vận Tải

Cố vấn chuyên môn, hoạt động, tổ chức cho “ UTCTRAINING ”

  1. TS. Trần Văn Đăng : Bộ môn công trình giao thông – Đại Học Thủy Lợi

Cố vấn chuyên môn cho “ UTCTRAINING ”

  1. NCS. Hồ Xuân Ba : Bộ môn Cầu hầm – Đại Học Giao Thông Vận Tải Phân hiệu tại Tp.HCM

Cố vấn chuyên môn cho “ UTCTRAINING ”

CỘNG TÁC VIÊN