Home / KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Các yếu tố tạo lợi thế để thuyết trình thuyết phục

Xây dựng uy tín Bạn có tin rằng khả năng thuyết phục của bạn được quyết định trước khi bài thuyết trình bắt đầu không? Uy tín cá nhân quyết định điều đó. Chẳng ai muốn nghe một người mà họ không tin tưởng và tôn trọng. Đầu tư phát …

Read More »